תנאי שימוש

הסכם רישיון למשתמש קצה של נטספרק

נא קרא את המסמך להלן בעיון לפני התקנה ו/או שימוש באפליקציה.

באמצעות לחיצה על לחצן "אני מסכים" (accept ) או "ok" או באמצעות התקנת ו/או שימוש באפליקציית נטספרק מובייל (להלן: "האפליקציה" או "השירותים") הנך מאשר ומסכים במפורש כי הינך חותם על הסכם משפטי עם נטספרק בע"מ (להלן: "נטספרק", "החברה” , "אנו", "אנחנו" או "שלנו") וכי הבנת והסכמת לציית ולהיות כפוף לתנאי והוראות הסכם רישיון משתמש קצה זה (להלן: "ההסכם"). הנך מוותר בזה על כל זכות לדרוש חתימה מקורית (לא אלקטרונית) או מסירה או החזקה של מסמכים לא אלקטרוניים, במידה שהדבר אינו אסור על פי החוק החל. אם אינך מסכם להוראות הסכם זה. אל תוריד, תתקין או תשתמש באפליקציה.

1. כשירות

רכישת ו/או התקנת האפליקציה על ידך מהווה אישור כי הנך מעל גיל שלוש עשרה (13). אם הנך בין גיל שלוש עשרה (13) ושמונה עשרה (18), אזי לפני התקנת האפליקציה, עליך לקרוא ראשית הסכם זה עם הורה או אפוטרופוס, על מנת לוודא כי אתה וההורה או האפוטרופוס מבינים את תנאי ההסכם ומסכימים להם.

2. רישיון שימוש באפליקציה

נטספרק מעניקה לך בזה, והנך מקבל רישיון מוגבל, אישי, לא בלעדי, בלתי ניתן להמחאה, בלתי סחיר, בלתי ניתן להעברה ברישיון משנה, הניתן לביטול במלואו, להוריד, להתקין ולהשתמש באפליקציה במכשיר נתמך (לרבות טלפון סלולרי חכם, טאבלט, מחשב נייח או נייד) (להלן: ״מכשיר קצה״) אשר בבעלותך או בשליטתך, הכל על פי הוראות הסכם זה. למען הסר ספק, מובהר בזה כי נטספרק לא תתמוך במכשירי קצה פרוצים ולא יסופקו שירותים למכשירי קצה כאמור.

3. הגבלות על הרישיון

הנך מסכים לא לבצע את הפעולות הבאות ולא להתיר לכל צד שלישי לבצען:(1) להעניק רישיון משנה, להפיץ, למכור, להחכיר, להשאיל או להשכיר את האפליקציה;(2) להעמיד את האפליקציה לרשות רשת שבה ייתכן שייעשה בה שימוש על ידי מספר מכשירי קצה שבבעלותם או המופעלים על ידי אנשים שונים באותה העת;(3) לפרק, לבצע הנדסה לאחור, דה-קומפילציה, לפענח או לנסות למצוא את קוד המקור של האפליקציה;(4) להעתיק (למעט לצורכי גיבוי), לשנות, לשפר או ליצור יצירות נגזרות של האפליקציה או כל חלק ממנה;(5) לעקוף, לנטרל או להפריע באופן אחר למאפייני אבטחה באפליקציה, או מאפיינים המונעים או המגבילים שימוש או העתקה של כל תוכן או המטילים מגבלות על השימוש באפליקציה;(6) להסיר, לשמת או לטשטש כל הודעת קניין או זיהוי קנייני, לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים או הודעות אחרות, הנכללות או המוצגות באפליקציה או באמצעותה; (7) להשתמש בכל מערכות תקשורת המסופקות על ידי האפליקציה על מנת לשלוח תכתובות מסחריות שלא הותרו ו/או שלא נתבקשו;(8) להשתמש בשם, בלוגו או בסימני המסחר של נטספרק ללא אישורנו בכתב ומראש; (9) להשתמש באפליקציה על מנת להפר כל חוק חל (לרבות חוקי פרטיות), כלל או תקנה שחלים, או לכל מטרה בלתי חוקית, מזיקה, לא אחראית או בלתי הולמת, או בכל אופן המפר הסכם זה ו/או (10) ליצור חשבון משתמש בזהות שקרית או מזויפת.

4. היקף השירותים

האפליקציה מספקת כחלק מהשירותים, שירותי סינון בנוגע לתוכן הזמין, שנתקבל או שמועבר למכשיר קצה עליו מותקנת האפליקציה (״שירותי הסינון״). באפשרותך לקבוע ולשנות את היקף שירותי הסינון אשר יסופקו לך באמצעות האפליקציה, באמצעות התאמת הגדרות החשבון ו/או הגדרות האפליקציה. לתשומת לבך, השירותים לא יסופקו בנוגע לתוכן אליו תיגש בזמן הפעלת ״hot-spot״ במכשיר קצה.

5. שירותי נטספרק סייבר

5.1. כחלק מהשירותים, נטספרק מציעה למשתמשי האפליקציה גם שירותי הגנת סייבר מפני אתרים מתחזים ואתרים החשודים כמכילים קבצים/תוכנות המוכרים כזדוניים (להלן בהתאמה: ״האתרים המתחזים״ ו״שירותי הסייבר״). מובהר כי כל התייחסות בתנאים אלו ל״שירותים״ תכלול גם שירותי הסייבר.

5.2. שירותי הסייבר יינתנו רק למשתמשי האפליקציה, אשר הינם לקוחות פעילים של החברה ואשר גולשים באמצעות מכשירי קצה אשר מחוברים לאפליקציה. שירותי הסייבר מוצעים נכון למועד זה ללא תשלום נוסף מעבר לדמי המנוי, אולם נטספרק רשאית לשנות מדיניות כך ששירותי הסייבר יהיו בתשלום, אולם במקרה כזה אנו נעדכן אותך בדבר שינוי זה ועלות שירותי הסייבר. על משתמשים אשר ירכשו את שירותי הסייבר יחול סעיף 10 בהתאמה ובשינויים המחויבים.

5.3. מובהר כי במקרים בהם משתמש יתקין תוכנת VPN ו/או שרת פרוקסי על מכשיר הקצה בו מותקנת האפליקציה, שירותי הסייבר לא יסופקו, אף אם המשתמש רכש את שירותי הסייבר, והחברה לא תהיה אחראית בכל אופן לנזק ו/או לפגיעה, מכל סוג שהם למשתמש אשר רכש את שירותי הסייבר, והחברה לא תהיה אחראית בכל אופן לנזק ו/או לפגיעה, מכל סוג שהם אשר ייגרמו למשתמש ו/או לכל צד ג׳ כתוצאה מאי מתן שירותי הסייבר בפועל והמשתמש לא יהיה זכאי לכל החזר כספי בגין כך.

5.4. בנוסף לאמור לעיל, המשתמש מבין ומאשר כי במקרים שלהלן, שירותי הסייבר יינתנו רק ברמת הכתובת הראשית של האתר (ולא הדפים הפנימיים בתוך האתר):

5.4.1. במקרה בו תעודת האבטחה של נטספרק אינה מותקנת במכשיר הקצה לגביו הוא מעוניין לקבל את שירותי הסייבר ו־

5.4.2. במקרה בו הגדרות, כלים, מערכות הפעלה ואמצעים אחרים אשר עשויים להיות מותקנים ו/או להיות מופעלים ביחס לאתרים המתחזים אינם מאפשרים את מתן שירותי הסייבר, באופן חלקי או מלא.

5.5. עוד מבין ומאשר המשתמש, כי שירותי הסייבר יפעלו רק בעת גלישה ברשת כאשר שירותי הסינון של החברה העם בסטטוס ״פעיל״. במקרה בו שירותי הסינון אצל הלקוח הינם בסטטוס "כבוי" או אם המשתמש בחר שלא להפעיל את שירותי הסינון על חלק ו/או כל מכשירי הקצה, שירותי הסייבר לא יפעלו ביחס לאותם מכשירי קצה. כמו כן, שירותי הסייבר יגנו מפני תוכנות או דפדפנים שפונים לכתובת (URL) שהוגדרו בזדוניות באמצעות שירותי צד ג׳ שחברה רכשה לצרכי מתן שירותי הסייבר. לאור כך, עלולות להיות תוכנות הא ו אתרים מתחזים בהם על אף היתכנות של אלמנטים זדוניים, שירותי הסייבר לא יפעלו, ולחברה לא תהיה שום אחריות בגין כך. עוד מובהר כי שירותי הסייבר אינם ניתנים ביחס לשירותי דואר אלקטרוני.

5.6. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או לבטל ו/או לצמצם, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי את שירותי הסייבר, כולם או חלקם .

6. פרטיות

אנו נשתמש בכל מידע אישי שנאסוף או שנקבל בנוגע לאפליקציה, על פי מדיניות הפרטיות שלנו, המופיעה בכתובת https://www.netsparkmobile.convchst/netspark/privacy.en.pdf (להלן: ״מדיניות הפרטיות״) והנך מסכים כי נעשה זאת.

7. זכויות קניין

הנך מאשר כי:

7.1. האפליקציה מכילה מידע קנייני וסודי, המוגן על פי דיני קניין רוחני חלים וכן דינים אחרים.

7.2. נטספרק הנה בעלת כל הזכויות באפליקציה ובתוכנות נוספות המסופקות באמצעות או יחד עם האפליקציה, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, כל זכויות הקניין הרוחני בהן. אנו שומרים על כל הזכויות באפליקציה שלא הוענקו במפורש על פי הסכם זה. ״זכויות קניין רוחני״ משמע כל הזכויות על פי דיני פטנטים, דיני זכויות יוצרים, דיני סודות מסחריים, דיני סימני מסחר, דיני הגבלים עסקיים וכל זכויות קנייניות אחרות, וכן כל בקשות, חידושים, הארכות, השבה ותיקוף מחדש שלהן, שהנן בתוקף או שתהיינה בתוקף בעתיד, בכל מקום בעולם.

7.3. באפליקציה, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, המלל, המידע, המסמכים, התיאורים, המוצרים, התוכנות, הגרפיקה, התמונות, הקולות, הסרטונים, המאפיינים האינטראקטיביים והשירותים (להלן: ״החומרים״) וסימני המסחר, סימני השירות והלוגואים הכלולים בהם (להלן: ״הסימנים״ ויחד עם החומרים, להלן: ״התוכן״), הנם קניינה של נטספרק ו/או נותני הרישיון שלה, ועשויים להיות מוגנים על פי חוקי ואמנות זכויות יוצרים או חוקי ואמנות קניין תחני חלים אחרים. ״Netspark״ והלוגו של נטספרק הנם סימנים של נטספרק והחברות הקשורות שלה. כל הסימנים האחרים המופיעים באפליקציה הנם סימני המסחר, סימני השירות או הלוגואים של בעליהם, בהתאמה.

7.4. התוכן באפליקציה נמסר לך ״AS IS ״ (כפי שהוא) לשימושך האישי בלבד, ולא ישמש, יועתק, יופץ, ישודר, יוצג, יימכר, יינתן ברישיון, יעבור דה-קומפילציה או ינוצל באופן אחר לכל מטרה אחרת, אלא בהסכמתנו בכתב ומראש. אם תוריד או תדפיס העתק של התוכן, עליך לשמור על כל הודעות זכויות היוצרים או הודעות הקניין האחרות המופיעות בו.

8. עדכונים אוטומטיים

נטספרק אינה מחויבת על פי הסכם זה לספק תמיכה, תחזוקה, עדכונים או גרסאות חדשות של האפליקציה. עם זאת, האפליקציה עשויה לכלול עדכון או שדרוג אוטומטי מבלי למסור לך כל הודעה נוספת (יחד, להלן: ״העדכונים״). התקנת התוכנה על ידך מהווה הסכמתך לעדכונים אוטומטיים כאמור. כל אזכור במסמך זה לאפליקציה יכלול גם שינויים באפליקציה. הסכם זה יחול על כל עדכונים שיחליפו או יתווספו לאפליקציה המקורית, אלא אם העדכון מלווה בהסכם רישיון נפרד אשר יחול על העדכון.

9. מקורות צד ג'

האפליקציה מאפשרת לך להיכנס, לעבור, ולהשתמש בתוכן ושירותים מאתרי צד ג׳ שאינם בשליטתנו או בבעלותנו (להלן: ׳׳מקורות צד ג״). נטספרק אינה אחראית לתוכן, לשירותים, לתנאי השימוש, למדיניות הפרטיות, למעשים או לנהלים של מקורות צד ג׳. נא קרא את הסכם השימוש ומדיניות הפרטיות של כל מקור צד ג׳ עמו תבוא במגע לפני ביצוע כל פעולה כאמור. אלא אם צוין אחרת, איננו מאשרים או מממנים כל פרסומים, קידום מכירות, מבצעים, מוצרים, שירותים או חומרים אחרים הכלולים בכל תוכן שנמסר לך או תכתובת הנמסרת לך על ידי מקורות צד ג׳ (להלן: ״תכני צד ג״). הנך אחראי באופן בלעדי לקשריך עם מקור צד ג׳. הנך מסכים לוותר, ומוותר בזה, על כל זכויות או סעדים מן הדין או מן הצדק שעשויים להיות לך נגד נטספרק, והנך פוטר את נטספרק מכל אחריות, הנובעת משימושך בכל תכני צד ג׳ ומקשריך עם כל מקור צד ג׳. בכל שאלה או תלונה בנוגע למקור צד ג׳ או כל תכני צד ג׳, עליך לפנות למקור צד ג׳ באופן ישיר.

10. תקופת ניסיון ודמי מנוי

ההוראות להלן חלות רק בנוגע למשתמש הרוכש ומוריד את האפליקציה באמצעות אתר האינטרנט שלנו. משתמש הרוכש את האפליקציה באמצעות חנות האפליקציות (להלן: ״החנות״) יהיה כפוף להסכם השימוש של החנות (לרבות כאמור בסעיף 19 מטה).

10.1. על מנת שהמשתמש יוכל להשתמש בשירותים, במהלך תהליך הרישום, משתמש שנרשם באמצעות אתר האינטרנט יידרש למסור את פרטי כרטיס האשראי על מנת לשלם עבור השירותים, לעיתים באמצעות ספק שירותי תשלום מטעמנו (כגון ״PayPal״ ו/או "Google Pay") (להלן: ״פרטי התשלום״ ו-״ספק שירותי התשלום״) ויהיה כפוף להסכם השירות ומדיניות הפרטיות של ספק שירותי התשלום.

10.2. אלא אם נאמר אחרת, מוסכם כי שבעת (7) הימים הראשונים לאחר מסירת פרטי התשלום על ידי המשתמש ייחשבו תקופת ניסיון (להלן: ״תקופת הניסיון״), ולא נגבה ממך תשלום בגין השירותים במהלך תקופת הניסיון. לאחר תקופת הניסיון, במידה שהמשתמש לא ימסור לנו הודעת סיום כאמור בסעיף ‏11.3 להלן, רישיון השימוש בשירותים יוארך לתקופת המנוי הרלוונטית שנרכשה על ידי המשתמש, אשר תחודש באופן אוטומטי לתקופות עוקבות (להלן: ״תקופת המנוי״). בתמורה לרישיון להשתמש בשירותים במהלך תקופת המנוי, ישלם המשתמש לנטספרק מראש את דמי המנוי בהתאם לדמי המנוי של נטספרק החלים באותה עת (להלן: ״דמי המנוי״) והנך מאשר ומסמיך את נטספרק ואת ספק שירותי התשלום מטעמה להשתמש בפרטי התשלום שלך לצורך גביית דמי המנוי.

10.3. נטספרק שומרת על זכותה לעדכן את מחירון דמי המנוי מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובמקרה כאמור, נודיע למשתמש אודות עדכונים כאמור באמצעות משלוח הודעה בעניין השינוי העתידי לכתובת הדוא״ל של המשתמש.

11. סיום ההסכם

11.1. נטספרק רשאית לסיים הסכם זה ו/או את הרישיון שהוענק על פי הסכם זה בכל עת ומכל סיבה. במועד סיום הסכם זה על ידי נטספרק: (א) הרישיון שהוענק לך על פי הסכם זה יפקע, ועליך להפסיק להשתמש באפליקציה, ו-(ב) במידה שרכשת את האפליקציה מאתר האינטרנט שלנו (ולא באמצעות החנות) נטספרק תשיב לך את החלק היחסי מדמי המנוי בגין התקופה שלאחר סיום הסכם זה.

11.2. כמו כן, רשאית נטספרק לסיים הסכם זה במידה שהמשתמש יפר כל הוראה בהסכם זה. במקרה של סיום כאמור, יפקע הרישיון שהוענק לך על פי הסכם זה, ויהיה עליך להפסיק להשתמש באפליקציה. כמו כן, מובהר כי במקרה כאמור, המשתמש לא יהיה רשאי לקבל כל החזר בגין דמי המנוי.

11.3. במידה שברצונך לסיים  את המנוי ולא לאפשר את החידוש האוטומטי מכוחו, תידרש, טרם סיום תקופת המנוי, למסור לנו בקשה מפורטת בכתב לכתובת הדוא״ל support@netsparkmobile.com או להיכנס לחשבונך באתר www.netsparkmobile.com , ולבטל את אופציית החידוש האוטומטי באופציית תשלומי המנוי. בקשת הסיום שלך תכנס לתוקף בחודש שלאחר החודש בו נמסרה הודעת הסיום, ותקופת המנוי לא תחודש. 

11.4. סיום הסכם זה ורישיון השימוש מכוחו במהלך תקופת המנוי, כל החזר כספי (אם בכלל) ו/או תשלום דמי ביטול מכוחו, יעשה בהתאם ובכפוף למדיניות הביטולים של נטספרק בלינק: https://www.netsparkmobile.com/he/מדיניות-ביטולים. לתשומת לבך, הסרת האפליקציה מהמכשיר הקצה ו\או אי הורדה ושימוש באפליקציה לא יראו כסיום הסכם זה.

11.5. סעיף 11.5 זה וסעיפים 7 (זכויות קניין), 6 (פרטיות), 13 (פטור מאחריות), 14 (הגבלות אחריות), 12 (שיפוי), 15 (המחאה) ו-19 (כללי) ימשיכו לחול לאחר סיום הסכם זה.

12. שיפוי

הנך מסכים בזה לשפות את נטספרק, את חברות הבת שלה והחברות הקשורות לה וכן את נושאי המשרה, הנציגים והעובדים שלהן, מכל תביעה או הליך הנובעים או הקשורים בכל אופן לשימושך בשירותים או להפרת הסכם זה, לרבות כל חבות או הוצאה הנובעים מכל תביעות, נזקים, הליכים משפטיים, פסקי דין, הוצאות משפט ושכר טרחת עורכי דין, מכל סוג.

13. פטור מאחריות 

הנך מבין ומסכים במפורש כי: 

השירותים מסופקים כפי שהם (AS IS), ללא התחייבויות מכל סוג, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, הצהרות, התחייבויות ותנאים לסחירות, התאמה לשימוש מסוים, בעלות, אי הפרה והתחייבויות הנובעות מכוח חוק או מכוח אופן התנהגות או נוהג מסחרי.

איננו מתחייבים כי השירותים יפעלו ללא תקלות, ללא הפרעות, כי יהיו נקיים מוירוסים או קוד מזיק אחר, כי נתקן כל תקלות בשירותים או כי האפליקציה תסנן כל תוכן נדרש מ- ו/או ב- כל מכשיר הקצה. הנן מסכים כי לא נהיה אחראים לכל נזקים או השלכות מכל סוג שייגרמו לך או לכל צד ג׳, העשויים להיגרם מהשימוש בשירותים, לרבות בנוגע לכל כשל לסנן תוכן נדרש מ- ו/או ב- אפליקציה ו/או כתוצאה מאי יכולת לקבל או למחוק כל תוכן(לרבות תוכן הכלול ביישומי צד ג)) כתוצאה מהשירותים ו/או האפליקציה.

כמו כן, מוצהר בפירוש כי האפליקציה עשויה לגרום תקלות טכניות במכשיר הקצה, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, בנוגע לרשת האינטרנט (לרבות האטת מהירות האינטרנט), מערכת ההפעלה של המכשיר קצה והפעלת אפליקציות אחרות המותקנות במכשיר קצה, והנך מסכים כי נטספרק לא תהיה אחראית בגין כל נזקים או השלכות מכל סוג שייגרמו לך או לכל צד ג' העשויים להיגרם כתוצאה מהתקלות הטכניות הנזכרות לעיל.

נטספרק אינה מתחייבת כי השירותים ותפקוד האפליקציה יהיו זהים בכל מכשיר קצהו/או מערכות הפעלה ו/או בגרסאות שונות של כל מערכת הפעלה ו/או בגרסאות שונות של האפליקציות, ולא תהיה אחראית בגין כל טענה שתיטען בענייו זה. כמו כן, איננו מתחייבים כי השירותים יפעלו בעת אי פעילות המכשיר קצה ולא נהיה אחראים בגין כל טענה שתיטען בעניין זה.

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 2 לעיל, נטספרק לא תהיה אחראית בגין כל תביעות או נזקים הנובעים מהתקנת האפליקציה ו/או מהשימוש בשירותים במכשירי קצה פרוצים.

כמו כן, מוצהר כי כל ניסיון בלתי מורשה להסיר את האפליקציה מהמכשיר קצה או לעקוף באופן אחר את ההגנות הטבועות באפליקציה עשוי לגרום להרס ו/או נזק למכשיר קצה (לרבות לחומרת ו/או לתוכנת המכשיר קצה), למערכת ההפעלה שלו או לכל פונקציה או אפליקציה אחרת בו, והנך מסכים כי נטספרק לא תהיה אחראית בגין כל נזקים או השלכות מכל סוג שייגרמו לך או לכל צד ג' העשויים להיגרם מהאמור לעיל.

כמו כן, מוצהר כי עשויים להתרחש מקרים בהם הפעלת השירותים תגרום לניצול חבילת הגלישה שלך, ונטספרק לא תהיה אחראית בגין כל נזקים או השלכות מכל סוג שייגרמו לך או לכל צד ג׳, העשויים להתרחש מהאמור לעיל, לרבות התחייבויות תשלום נוספות לספק האינטרנט שלך.

כמו כן, מובהר כי היקף השירותים אשר יסופקו למשתמשים שהורידו את האפליקציה באמצעות החנות מוגבל ומצומצם בהשוואה להיקף השירותים המסופקים למשתמשים שהורידו את האפליקציה מאתר האינטרנט שלנו.

במקרה של מחלוקת עם מנהל או כל צד ג׳ בנוגע לשירותים, לא נהיה אחראים בגין כל תביעה או פיצויים הנובעים או הנוגעים למחלוקת כאמור. אנו רשאים, אולם לא מחויבים, לבדוק כל מחלוקת כאמור.

14. הגבלת אחריות

14.1. בכל מקרה שהוא, נטספרק לא תהיה אחראית לכל פיצויים מיוחדים, ישירים, עקיפים, מקריים, עונשיים או תוצאתיים או בגין כל אובדן נתונים, נזק למכשיר קצה או למוניטין, הנובעים או הנוגעים להסכם זה, או הנובעים משימוש או אי יכולת להשתמש בשירותים אף אם נודע לנטספרק אודות האפשרות להתרחשות נזקים כאמור.

14.2. בכל מקרה, אחריותה המצטברת הכוללת של נטספרק לכל הנזקים הנובעים או הנוגעים להסכם זה, או הנובעים משימושך או אי יכולתך להשתמש בשירותים, לא תחרוג בכל אופן מסך הסכומים, אם בכלל, ששולמו על ידך בפועל לנטספרק בגין שימוש באפליקציה במהלך תקופת המנוי האחרונה (לא כולל תקופות מנוי שהוארכו לפני מועד הגשת תביעה).

15. המחאה

הסכם זה וכל זכויות ורשיונות שהוענקו במסגרתו, לא יועברו או יומחו על ידך, אולם נטספרק רשאית להמחותם ללא כל הגבלה וללא צורך למסור הודעה. 

16. תוכנת קוד מקור פתוח של צד ג'

חלקים באפליקציה עשויים לכלול תוכנות קוד פתוח של צדדים שלישיים, הכפופות לתנאים של צדדים שלישיים (להלן: ״תנאים של צדדים שלישיים״). רשימה של תוכנות קוד פתוח של צדדים שלישיים ותנאים קשורים של צדדים שלישיים מפורסמת בכתובת https://www.netsparkmobile.com/dist/netspark/open_source_compliance.pdf במקרה של סתירה בין כל תנאים של צדדים שלישיים ותנאי הסכם זה, יגברו התנאים של הצדדים השלישיים, אולם אך ורק בנוגע לתוכנות הקוד הפתוח של הצדדים השלישיים הרלוונטיים.

17. תיקונים

אנו שומרים על הזכות לתקן הסכם זה בכל עת, באמצעות משלוח הודעת דוא׳׳ל. תיקון כאמור יכנס לתוקף עשרה (10) ימים לאחר מתן ההודעה הנזכרת לעיל, והמשך שימושך באפליקציה לאחר מכן מהווה הסכמתך לתיקונים אלו.

18. פרטי קשר

באפשרותך לפנות למחלקת שירות הלקוחות של החברה בכל שאלה, בכתובת הדוא׳׳ל support@netsparkmobile.com.

19. כללי

19.1. על הסכם זה יחולו חוקי מדינת ישראל בלבד והוא יפורש על פיהם (ללא מתן תוקף לכללי ברירת הדין הבינלאומי של מדינת ישראל). לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב תהיה סמכות שיפוט בלעדית בכל מחלוקת או סכסוך המתגלעים בין הצדדים כתוצאה מהסכם זה. הצדדים מסכימים במפורש כי הוראות אמנת האומות המאוחדות בדבר חוזים למכר טובין בינלאומי תוחרגנה במפורש מהסכם זה.

19.2. אם, מכל סיבה, בית משפט מוסמך יקבע כי כל הוראה בהסכם זה הנה בלתי תקפה או בלתי ניתנת לאכיפה, יתר הוראות הסכם זה יישאר בתוקף מלא.

19.3. כשל מצד נטספרק לאכוף כל זכות או תנאי בהסכם זה לא יהווה ויתור על זכות או תנאי כאמור.

19.4. אף אם בית משפט מוסמך יקבע כי כל הוראה בהסכם השימוש הנה בלתי תקפה, הצדדים מסכימים כי על בית המשפט לנסות ולתת תוקף לכוונות הצדדים כפי שהן משתקפות בהוראה כאמור, ויתר הוראות הסכם השימוש יישאר בתוקף מלא.

19.5. הנך מסכים, על אף כל הוראה או חוק הקובעים אחרת, כי כל תביעה או עילת תביעה הנובעות או הקשורות לשימוש בשירותים או להסכם זה תוגשנה תוך שנה אחת (1) מיום התגבשות התביעה או עילת התביעה או שתושתקנה לעד.

19.6. הסכם זה, וכן מדיניות הפרטיות, מהווה את מלוא ההסכמה בין הצדדים בנוגע לנשוא ההסכם, וגובר על כל הבנות או הסכמות קודמות, בכתב ובעל פה, בנוגע לנשוא הסכם זה. ויתור על כל הוראה בהסכם זה יהיה תקף אך ורק אם נעשה בכתב ונחתם על ידי נטספרק ו/או צדדים שלישיים המספקים תוכנות צד ג׳ באמצעות התוכנה או עמה.

20. דרישות וכללי שימוש של המפיץ

Apple

אם הורדת את האפליקציה מחנות האפליקציות של Apple Inc. (להלן: ״Apple״) (או בכל מקרה, אם הנך מוריד אפליקציה של Apple iOS), אזי, מבלי לגרוע מהפטורים לאחריות ולהגבלת האחריות המפורטים בהסכם:

20.1. הנך מאשר ומסכים כי:

20.2. הסכם זה נחתם בין נטספרק ובינך בלבד, ולא עם Apple, ונטספרק ומתני הרישיון שלה, ולא Apple, אחראים באופן בלעדי לאפליקציה ולתוכן המופיע בה. שימושך באפליקציה כפוף גם לכללי השימוש שנקבעו על ידי Apple, לרבות הכללים המפורטים בהסכם השירות בחנות האפליקציות של Apple, כפי שיהיו בתוקף במועד חתימתך על הסכם זה. הרישיון המוענק בזה מוגבל לזכות בלתי ניתנת להעברה להשתמש באפליקציה ב- iPhone, iPod Touch, iPad של Apple או מוצר אחר של Apple, שהנו בבעלותך או בשליטתך ואשר מופעל באמצעות iOS ; נטספרק תהיה אחראית לבדה למתן כל שירותי תחזוקה ותמיכה במגע לאפליקציה, כאמור בהסכם זה, או כנדרש על פי הדין החל. Apple אינה מחויבת, בכל אופן, לספק כל שירותי תחזוקה ותמיכה במגע לאפליקציה; נטספרק הנה האחראית הבלעדית לכל אחריות מוצר, בין אם מפורשת או משתמעת על פי חוק, במידה שלא התנערה ממנה כדין. במקרה של כל אי התאמה של האפליקציה לכל אחריות חלה, באפשרותך להודיע על כך Apple ,Apple תשיב לך, לפי המקרה, כל דמי רכישה ששולמו על ידך (אם בכלל) עבור האפליקציה. במידה המרבית המותרת על פי הדין החל, Apple לא תהיה אחראית בכל אופן בנוגע לאפליקציה, וכל תביעות, נזקים, אחריות, עלויות או הוצאות בנוגע לכל כשל לעמוד בכל התחייבות יהיו באחריותה הבלעדית של נטספרק; נטספרק, ולא Apple, אחראית לטפל בכל תביעותיך, או תביעות כל צד שלישי, בנוגע לאפליקציה או להחזקתך ו/או שימושך באפליקציה, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור: (א) תביעות אחריות מוצר; (ב) כל תביעה על פיה האפליקציה אינה תואמת לכל דרישה חוקית או רגולטורית חלה; ו-(ג) תביעות החלות מכוח חוקי הגנת הצרכן או חוקים דומים, לרבות בנוגע לשימוש האפליקציה HomeKit HealthKit-n ;

20.3. במקרה של כל תביעת צד ג׳, על פיה האפליקציה או החזקתך או שימושך באפליקציה מפרים את זכויות הקניין הרוחני של צד ג׳ כאמור, Apple לא תהיה אחראית לחקירה, התגוננות, פשרה ותשלום של כל תביעת הפרת קניין רוחני כאמור;

20.4. Apple וחברות הבת שלה הן מוטבי צד ג׳ בהסכם זה, ולאחר אישור הסכם זה על ידך, Apple תהא רשאית (ותיראה כמי שקיבלה את הזכות) לאכוף הסכם זה נגדך כמוטב צד ג׳ של ההסכם.

20.5. הנך מצהיר ומתחייב כי: (א) אינך ממוקם במדינה הנתונה תחת אמברגו של ממשלת ארצות הברית, או אשר סווגה על ידי ממשלת ארצות הברית כ-״מדינה תומכת טרור״; ו-(ב) אינך מופיע כל רשימה של גורמים מנועים או מוגבלים של ממשלת ארצות הברית.

20.6. בכל שאלה, תלונה או טענה בנוגע לאפליקציה, נא פנה אל נטספרק בכתובת: support@netsparkmobile.com .

20.7. בחתימתך על הסכם זה, הנך מוותר, במידה המותרת על פי דין, על כל חוק חל המחייב כי הסכם זה יעבור לוקליזציה לצורך עמידה בדרישות השפה שלך ודרישות מקומיות אחרות. במידה שהאמור לעיל אינו מותר, הנך מסכים להיות כפוף לתנאי Apple Licensed Application End User License Agreements (הסכם רישיון למשתמש קצה בנוגע לאפליקציה שניתנה ברישיון Apple) שהנו חלק מה-Service Apple App Store Terms of (הסכם השירות לחנות www.apple.eom/legalAbmes/us/derms.ktnd#SERVICE (כפי שתוקן מעת לעת).

עודכן לאחרונה: דצמבר 2022

לינק להוריד את ההסכם רישיון למשתמש